អំពី​យើង

ពួកយើងគឺជាក្រុមអ្នកស្ម័គ្រចិត្តដែលចំណាយពេលវេលា និងថាមពលផ្ទាល់ខ្លួន ចូលរួមចំណែកក្នុងការបកប្រែ Mozilla Firefox ជាភាសាខ្មែរ ដើម្បីជាប្រយោជន៍រួមដល់ប្រជាជនខ្មែរទាំងមូល ។

រហូតមកដល់ពេលនេះគឺយើងមានសមាជិកសកម្មចំនួន ៨ នាក់ ៖

  1. Vannak ENG – <vannak.eng AT gmail.com>
  2. Khoem Sokhem – <k.sokhem AT gmail.com>
  3. Kheng Piseth – <piseth.kheng AT gmail.com.
  4. Seng Sutha – <sutha AT khmeros.info>
  5. Sok Sophea – <sophea AT khmeros.info>
  6. Lach Vannak- <lachvannak AT gmail.com>
  7. Khim Chandalyn- <khimchandalyn AT gmail.com>
  8. Lao Sopheak <lao.sopheak AT icloud.com>

ចុច​ទីនេះ​ដើម្បី​មើល​ព័ត៌មាន​បន្ថែម​ពី​ក្រុម​យើង…