តំបន់​បណ្ដាញ​ដែល​យើង​ចង់បាន

Vannak Eng

glow-infographicដូច​ដែល​អ្នក​បាន​ដឹង​រួច​មក​ហើយ ជាមួយ​នឹង​ការ​ដាក់​ឲ្យ​ដំណើរ​ការ​កំណែ​ថ្មី​របស់ Firefox ដំណើរ​ការ​នៃ​ការ​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្ន​ភាព​សួរ​អ្នក​ប្រើប្រាស់​នូវ​សំណួរ​ថា ‘តំបន់​បណ្ដាញ​បែប​ណា​ដែល​អ្នក​ចង់​បាន’ ជាមួយ​ចម្លើយ​ជា​ច្រើន។ យោង​តាម​ទិន្នន័យ​ក្នុង​រយៈ​ពេល ២៤ ម៉ោង​មក​នេះ យើង​ទទួល​បាន​ព័ត៌មាន​ជា​ក្រាហ្វ​ដូច​ខាងក្រោម។

ចុះ​អ្នក​វិញ តើ​អ្នក​ចង់​បាន​តំបន់​បណ្ដាញ​បែប​ណា​ដែរ? សូម​ចូលរួម​ឆ្លើយ​នៅ​ទីនេះ https://webwewant.mozilla.org/en/!!!