កិច្ចពិភាក្សា៖ តើ​ធ្វើ​ដូចម្ដេច​ដើម្បី​ចូលរួម​ជាមួយ​សហគមន៍​បច្ចេកវិទ្យា​ក្នុង​តំបន់ និង​លើ​ពិភពលោក​បាន?

Vannak Eng

top-barcampkcនៅ​ក្នុង​ព្រឹត្តិការ​បារខែម​កំពង់ចាម​ ថ្ងៃ​ទី ១៩-២០ កក្កដា ខាង​មុន​នេះ អ្នក​តំណាង Mozilla យើង​នឹង​ចូលរួម​ក្នុង​កិច្ច​ពិភាក្សា​លើ​ប្រធានបទ​មួយ​និយាយ​អំពី ៖ តើ​ធ្វើ​ដូចម្ដេច​ដើម្បី​ចូលរួម​ជាមួយ​សហគមន៍​បច្ចេកវិទ្យា​ក្នុង​តំបន់ និង​លើ​ពិភពលោក​បាន?

ដូច្នេះ​សម្រាប់​បង​ប្អូន​ដែល​ចាប់​អារម្មណ៍​ចង់​ចូលរួម​ធ្វើ​ជា​អ្នក​ស្ម័គ្រ​ចិត្ត​ជាមួយ​សហគមន៍​ខ្មែរ Mozilla សូម​កុំ​ភ្លេច​ចូលរួម​កុំ​បីខាន។

សង្ឃឹម​ថា​នឹង​បាន​ជួប​គ្នា​នៅ​ថ្ងៃ​នោះ!!!