វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល Appmaker លើក​ទី ១

Vannak Eng

កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី ៧ ខែកុម្ភៈ​កន្លង​ទៅ​នេះ សហគមន៍​​ខ្មែរ Mozilla បាន​សហការណ៍​ជាមួយ Souktel និង Development Innovations រៀបចំ​វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល​មួយ​ស្ដី​ពី Mozilla Appmaker។ ក្នុង​នោះ មាន​អ្នក​ចូលរួម​ចំនួន ៣០ នាក់ មក​ពី​អង្គការ ក្រុមហ៊ុន​ឯកជន និង​សិស្ស​និសិត្ស។

ក្រោយ​ពី​វគ្គ​បណ្ដុះបណ្ដាល​អស់​រយៈ​ពេល​១​ថ្ងៃ​ពេញ សិក្ខាកាម​របស់​យើង​បាន​បង្កើត​ក្រុម ចំនួន​ដប់ និង​បង្កើត​បាន​កម្មវិធី​ទូរស័ព្ទ​ក្នុង​មួយ​ក្រុម​មួយ។

ខាងក្រោម​នេះ​គឺ​ជា​តំណ​ទៅ​កាន់​កម្មវិធី​ទាំងនោះ៖

https://overjoyed-church-178.webmak.es/app Edukids កម្មវិធី​បង្រៀន​ក្មេង​ពី​របៀប​អាន និង​សរសេរ
https://outstanding-plane-976.webmak.es/app Drip Rate Counter កម្មវិធី​សម្រាប់​រាប់​តំណក់​ស៊ីរ៉ូម​ស្រក់​ក្នុង​មួយ​នាទី
https://profuse-chalk-269.webmak.es/app Genno កម្មវិធី​សម្រាប់​បង្រៀន​ចំណេះ​ដឹង​ទូទៅ​ដល់​យុវជន
https://panoramic-cellar-66.webmak.es/app Guru កម្មវិធី​សម្រាប់​តេស្ដន៍​ចំណេះ​ដឹង​ទូទៅ
https://silly-toad-614.webmak.es/app AnnimalWorld កម្មវិធី​សម្រាប់​បង្រៀន​កុមារ​អំពី​សត្វ​ដែល​ភ្ជាប់​ជាមួយ​រូបភាព និង​សំឡេង
https://zealous-elbow-864.webmak.es/app KhmerFonts កម្មវិធី​សម្រាប់​លក់​ពុម្ព​អក្សរ
https://nondescript-chalk-116.webmak.es/app Are You Fat? កម្មវិធី​សម្រាប់​វាស់​ឲ្យ​ដឹង​ថា អ្នក​លើស​ទម្ងន់ ឬ​ខ្វះ
https://enchanting-word-62.webmak.es/app VoteMe កម្មវិធី​សម្រាប់​បោះឆ្នោត
https://wry-hour-735.webmak.es/app MyTemple កម្មវិធី​សម្រាប់​បង្ហាញ​ពី​ប្រាសាទ​ខ្មែរ
https://heavy-scale-590.webmak.es/app Traffic Question កម្មវិធី​សម្រាប់​សួរ​សំណួរ​លើ​ប្រធាន​បទ ច្បាប់​ចរាចរ

 

រូបភាព​ពី​វគ្គ​បណ្ដុះបណ្ដាល