បកប្រែ

រហូត​មក​ដល់​ពេល​នេះ គឺ​យើង​បាន​ធ្វើការ​បក​ប្រែ​ទៅ​លើ​ផលិតផល​ចំនួន​បី មាន​ដូច​ខាងក្រោម ៖

ទាញយក​ឯកសារ​ជំនួយ​ក្នុង​ការ​បកប្រែ សទ្ទានុក្រម​កុំព្យូទ័រ​អង់គ្លេស ខ្មែរ

ប្រសិន​បើ​អ្នក​ចាប់​អារម្មណ៍​ក្នុង​ការ​ជួយ​បក​ប្រែ ឬ​មតិ​កែ​លម្អ​បន្ថែម​ដល់​សហគមន៍​យើង​ខ្ញុំ​ សូម​ទាក់ទង​មក​សមាជិក​យើង​ណា​ម្នាក់ ។

សូម​អរគុណ!!!